Met hoeveel Belgen gaan we naar de huisarts?

19 maart 2024    

Ons Belgisch InterMutualistisch Agentschap/ l’Agence InterMutualiste (IMA-AIM) maakte recent boeiende cijfers kenbaar over huisartsencontacten in ons land.

De opvallendste cijfers volgens het IMA zijn: 85% van de Belgen had minstens één contact met de huisarts in 2021. Dit is exclusief de patiënten (4,7%) die ingeschreven zijn in een medisch huis.  Belgen met een lager inkomen blijken vaker de huisarts te frequenteren. Ook de vrouwelijke populatie vanaf 15 jaar gaat meer naar de huisarts. De voorbije jaren is er een opvallend sterke stijging van het aantal Belgen dat voor hun eerstelijnszorg is ingeschreven bij een medisch huis. 

Het IMA verzamelde een aantal kerncijfers omtrent de huisartsencontacten uit de IMA Atlas. Via deze interactieve atlaswebsite stelt het IMA beleidsrelevante statistieken en indicatoren ter beschikking van overheidsdiensten, politieke partijen, vakbonden, verzorgingsdiensten en zorgverleners. In principe kan iedere burger deze atlas raadplegen. In de Atlas vindt men gedetailleerde informatie die verder kan uitgesplitst worden naar leeftijd, geslacht, statuut en woonplaats van de patiënten.

Patiënten worden in de IMA Atlas toegewezen aan een bepaalde huisartsenpraktijk volgens een algoritme dat rekening houdt met het beheer van het globaal medisch dossier/EPD van de patiënt en het aantal contacten tijdens de reguliere contacturen (dus niet tijdens de nacht, het weekend of op feestdagen). Een huisartsenpraktijk kan een solopraktijk, een groepspraktijk of een medisch huis zijn. Onder medisch huis zijn in Vlaanderen wijkgezondheidscentra van toepassing.

Bekijken we de cijfers wat van dichterbij

Behalve bij kinderen tot en met veertien jaar gaan meer vrouwen dan mannen naar de huisarts. Het aantal landgenoten dat een huisartsencontact heeft, stijgt ook met de leeftijd. Bij vrouwen ligt het percentage vanaf de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar hoger dan het gemiddelde (86%). Van de vrouwen van 75 jaar en ouder heeft 97% minstens één contact met de huisarts gehad. Bij de mannen in die leeftijdsgroep is dat 95%. Van de volwassenen is de groep mannen tussen 25 en 44 jaar diegene die het minst een huisarts ziet (77%). Geen wereldschokkende bevindingen, hoor ik je denken. Het AMI peilt niet naar oorzaken maar we kunnen er meteen een aantal opsommen. We zien als huisartsen meer jonge vrouwen met vragen rond al dan niet voorplantingswens. En hoe ouder hoe meer kans men ons nodig heeft, toch? Alhoewel, voor een preventieve griepvaccinatie blijken ze minder te gaan, lazen we onlangs …En van die mannen tussen 25 en 44, wat weten we daarvan? Zouden die niet beter wat meer langskomen om hen van zelfmoord te vrijwaren… In 2022 was er nog een actie van het expertisecentrum suicidepreventie voor die groep met de slogan: kom uit je kop!

En wat vertellen ons de regio’s? In Brussel ligt het aantal personen met minstens één contact aanmerkelijk lager dan in de rest van het land. Minder dan de helft van de Brusselse kinderen jonger dan vijf jaar heeft een huisartsencontact gehad (47%). In Vlaanderen en Wallonië is dat respectievelijk 74% en 72%. Vlaanderen is in alle leeftijdsgroepen de regio waar de meeste mensen een huisartsencontact hadden. Ook dat vermoedden we, want wordt er niet algemeen gezegd dat ze in Brussel meteen naar de specialist gaan en meteen ook naar het ziekenhuis? 

Het gemiddeld aantal huisartsencontacten bedraagt 6,1 per patiënt (voor patiënten die minstens één huisartsencontact hadden). In Vlaanderen ligt het op 6,2 in Wallonië op 6 en in Brussel op 5,3 contacten per patiënt. Opnieuw zijn er grote verschillen tussen de diverse doelgroepen. Vrouwen van 75 jaar en ouder bezoeken gemiddeld 11 keer per jaar een huisarts. Bij hun mannelijke leeftijdsgenoten ligt dat op 9,3. Of het introduceren van vroegtijdige zorgplanning daar mee te maken heeft, vraagt verder noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek.

In nagenoeg alle leeftijdscategorieën gaan vrouwen vaker naar de huisarts dan mannen. En tot slot hebben personen in een gezin met een laag inkomen of personen met een handicap in alle leeftijdsgroepen gemiddeld een hoger aantal contacten met de huisarts. Ah, ja dat kan toch niet anders, dat zeggen sommige artsensyndicaten al van bij hun oprichting: het statuut van de verhoogde tegemoetkoming is nefast voor misbruik, zoals zij dat benoemen…En zijn die vele contacten niet de oorzaak van het grote percentage burn-out bij huisartsen?

Het AMI vertelt ons ook iets over het ‘trouw zijn’ van onze patiënt. Dat ligt terecht gevoelig. Vooral Vlaamse patiënten zijn hun huisarts trouw. In het noorden van het land ligt de patiëntentrouw (enkel de eigen huisarts bezoeken) op 81%, in Wallonië op 76% en in Brussel op 73%. De patiëntentrouw blijkt de voorbije jaren overigens erg stabiel. Of dat vermindert als de huisarts ‘in de politiek zit’, durf ik niet zeggen, maar ik weet wel dat in 2021 artsen in de hoogste schaal van te betrouwen beroepen staan en politici op de laagste, wereldwijd.

 

Tot slot vindt het AMI het toenemende aandeel van de medische huizen/ wijkgezondheidscentra opmerkelijk. In 2015 was 3,2% van de Belgen ingeschreven in een medisch huis, in 2021 was dat gestegen tot 4,7%. Maar nu komt het: de verschillen zijn meer dan uitgesproken: 16,1% in Brussel, 5,2% in het Waals gewest en 2,5% in Vlaanderen. Wie geeft zijn bedenkingen of reacties? Ik kijk er naar uit!

dr.Marc Cosyns, huisarts en academisch consulent UGent • Mediquality 19 maart 2024

Combien de Belges se rendent chez leur médecin généraliste et que pouvons-nous en penser ? ( Opinion du Dr Marc Cosyns)

Actualité

GAND 19/03 – L’Agence InterMutualiste belge (IMA-AIM) a récemment publié des chiffres fascinants sur les contacts avec les médecins généralistes dans notre pays.

Selon l’IMA, les chiffres les plus frappants sont les suivants : 85 % des Belges ont eu au moins un contact avec un médecin généraliste en 2021. Ce chiffre ne tient pas compte des patients (4,7 %) inscrits dans une maison médicale.  Les Belges à faible revenu semblent fréquenter plus souvent le médecin généraliste. La population féminine âgée de 15 ans et plus se rend également plus souvent chez le médecin généraliste. Ces dernières années, le nombre de Belges inscrits dans une maison médicale pour leurs soins primaires a fortement augmenté. 

L’IMA a rassemblé un certain nombre de chiffres clés sur les contacts avec les médecins généralistes dans l’Atlas de l’IMA. Grâce à cet atlas interactif, l’IMA met à la disposition des administrations, des partis politiques, des syndicats, des services de soins et des prestataires de soins de santé des statistiques et des indicateurs utiles à la prise de décision. En principe, tout citoyen peut consulter cet atlas. L’atlas fournit des informations détaillées qui peuvent être ventilées par âge, sexe, statut et lieu de résidence des patients.

Les patients sont affectés à un cabinet de médecin généraliste particulier dans l’atlas IMA selon un algorithme qui prend en compte la gestion du dossier médical global/de l’EPD du patient et le nombre de contacts pendant les heures normales de contact (c’est-à-dire pas la nuit, les week-ends ou les jours fériés). Un cabinet de médecin généraliste peut être un cabinet individuel, un cabinet de groupe ou une maison médicale. En Flandre, la maison médicale fait référence aux centres de santé de district. 

Examinons les chiffres de plus près 

A l’exception des enfants de moins de 14 ans, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à consulter un médecin généraliste. Le nombre de compatriotes ayant un contact avec un médecin généraliste augmente également avec l’âge. Chez les femmes de 15 à 24 ans, le pourcentage est supérieur à la moyenne (86%). Parmi les femmes âgées de 75 ans et plus, 97% ont eu au moins un contact avec un médecin généraliste. Chez les hommes de ce groupe d’âge, ce pourcentage est de 95%. Parmi les adultes, le groupe des hommes âgés de 25 à 44 ans est celui qui consulte le moins un médecin généraliste (77 %). Des résultats peu surprenants, me direz-vous. 

L’AMI n’évalue pas les causes, mais nous pouvons d’ores et déjà en citer quelques-unes. En tant que médecins généralistes, nous voyons davantage de jeunes femmes qui se demandent si elles veulent ou non avoir un enfant. Et plus elles sont âgées, plus elles sont susceptibles d’avoir besoin de nous, n’est-ce pas ? Bien que, pour une vaccination préventive contre la grippe, elles semblent aller moins loin, avons-nous lu récemment … Et pour les hommes entre 25 et 44 ans, que savons-nous ? En 2022, le centre d’expertise en prévention du suicide a lancé une autre action pour ce groupe avec le slogan : sortez de votre tête !

Et que nous disent les régions ? À Bruxelles, le nombre de personnes ayant au moins un contact est nettement plus faible que dans le reste du pays. Moins de la moitié des enfants bruxellois de moins de cinq ans ont eu un contact avec un médecin généraliste (47 %). En Flandre et en Wallonie, les chiffres sont respectivement de 74% et 72%. Dans tous les groupes d’âge, la Flandre est la région où la plupart des gens ont eu un contact avec un médecin généraliste. Nous nous en doutions, car ne dit-on pas qu’à Bruxelles, on va directement chez le spécialiste et directement à l’hôpital ? 

Le nombre moyen de contacts avec un généraliste est de 6,1 par patient (pour les patients ayant eu au moins un contact avec un généraliste). En Flandre, il est de 6,2, en Wallonie de 6 et à Bruxelles de 5,3 contacts par patient. Là encore, il existe de grandes différences entre les divers groupes cibles. Les femmes âgées de 75 ans et plus consultent un médecin généraliste en moyenne 11 fois par an. Chez les hommes, ce chiffre est de 9,3. Pour savoir si l’introduction de la planification précoce des soins y est pour quelque chose, il faut poursuivre les recherches scientifiques nécessaires.

Dans presque tous les groupes d’âge, les femmes se rendent plus souvent chez le médecin généraliste que les hommes. Enfin, dans tous les groupes d’âge, les personnes issues de familles à faibles revenus ou les personnes handicapées ont, en moyenne, un plus grand nombre de contacts avec le médecin généraliste. Ah, oui, ce n’est pas possible autrement, certains syndicats de médecins le disent depuis leur création : le statut de l’indemnité majorée est pernicieux pour les abus, comme ils disent… Et ces nombreux contacts ne sont-ils pas la cause du taux élevé d’épuisement professionnel chez les généralistes ?

L’AMI nous parle aussi de la “fidélité” de notre patient. Ce point est sensible à juste titre. Les patients flamands, en particulier, sont fidèles à leur médecin généraliste. Dans le nord du pays, la fidélité des patients (qui ne consultent que leur propre médecin généraliste) s’élève à 81 %, en Wallonie à 76 % et à Bruxelles à 73 %. En outre, la fidélité des patients semble être très stable ces dernières années. Je n’ose pas dire si elle diminue lorsque le médecin généraliste fait de la politique, mais je sais qu’en 2021, les médecins occuperont la première place dans l’échelle des professions de confiance et les politiciens la dernière, dans le monde entier.

Enfin, l’AMI trouve remarquable la part croissante des maisons médicales/centres de santé de district. En 2015, 3,2 % des Belges étaient inscrits dans une maison médicale ; en 2021, ils étaient 4,7 %. Mais voilà, les différences sont plus que marquées : 16,1 % à Bruxelles, 5,2 % en Wallonie et 2,5 % en Flandre. J’attends avec impatience vos réactions et vos avis

dr.Marc Cosyns, huisarts en academisch consulent UGent • Mediquality

  /  

0 REACTIES

LAAT HIER EEN REACTIE NA
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.