Wanneer of waarom zouden mensen moeten stoppen met werken, en artsen in het bijzonder?

30 december 2023    

©mediquality.net

Opiniebijdrage in Mediquality      (texte français ci-dessous)

GENT 19/12 – ‘MediQuality heeft een online enquête uitgevoerd over de leeftijd waarop artsen zouden moeten stoppen met werken. Tegen een achtergrond van tekorten in het beroep kunnen artsen in de verleiding komen om hun periode van uitoefening te verlengen, en het doel van de studie is om de mening van artsen te kennen over deze verlenging’, lees ik in de methodologie en beschrijving van de steekproef met als titel: ‘De impact van de leeftijd van de arts op zijn praktijk/ l’impact de l’âge d’un médecin sur son exercice’.

Ik wil geen woke-opmerking maken over het taalgebruik van de mannelijk arts en zijn praktijk, met een Nederlands-Frans nuanceverschil in de titel, maar het zijn wel vooral mannelijke (67%) artsen van 55 jaar en ouder (86%) die de enquête hebben ingevuld. Het neutrale onderzoeksbureau Incidence 360° Market Rearsch solutions besluit terecht dat ‘een herweging niet kon worden uitgevoerd vanwege een te grote afwijking van de aantallen in de steekproef ten opzichte van de werkelijkheid (de steekproef is relatief oud)’.

De hoge leeftijd van onze artsen is problematisch voor de toekomst maar de realiteit toont gelukkig maar een percentage van 35%. Het is een gekend fenomeen en een valkuil dat (online-)steekproeven vooral ingevuld worden door personen die zich betrokken voelen. Vermits hier de impact van leeftijd op het stoppen/ verlengen van periode van uitoefening onderzocht werd is het niet te verwonderen dat het vooral die groep van oudere mannelijke artsen is die zich aangesproken voelde. Of het die groep is die vooral mediquality-online leest kunnen we hieruit niet afleiden. Het is wel de groep die voornamelijk nog solo werkt (46%), die gelooft dat het risico op medische fouten niet toeneemt en die een groot vertrouwen heeft in het aanpassingsvermogen bij gestegen leeftijd. Verhoogd risico en aanpassingsvermogen zijn nu net die aspecten die men in de Verenigde Staten wil checken door cognitieve tests die men in bepaalde ziekenhuizen verplicht wil maken voor artsen ouder dan 70 jaar. Moeten oudere artsen gedwongen worden cognitieve tests af te leggen om hun baan te behouden? Dit is de vraag die Medscape stelt in het artikel “84-Year-Old MD Contests Employer’s Mandatory Cognitive Tests for Older Docs” en de aanleiding was voor deze enquête in België.

Toen de Editorial Manager Web mij vroeg de resultaten te becommentariëren was ik net geopereerd van een bruin cataract dat me acuut in verstrooiingslicht had gestort. Dat soort cataract had niet meteen met hoge leeftijd te maken, verzekerde de oogarts mij ongevraagd. Ik ben pas 69 geworden! Mijn jaargenoot-oogarts wilde zelf niet opereren vanwege te weinig ervaring met de nieuwere technieken en had me doorgestuurd naar een jongere collega en professor gespecialiseerd in ‘cornea en voorsegment chirurgie’. De interdisciplinaire aanpak viel er meteen op zoals ook de jeugdigheid van het team in contrast met de uiterlijk hoge leeftijd van de patiënten. Ik zat er met mijn leeftijd tussenin.

Collega Wouter Van den Abeele die een boeiende commentaar gaf in de (digitale)krant Het laatste Nieuws van 17 december behoort met zijn 50jarige leeftijd tot de groep van de13% jongeren in de steekproef. Hij is man en werkt solo. Collega Yannis Bakhouche die de commentaar verzorgt op het mediquality-online platform is 32. Hij is met 1% vertegenwoordigd in de steekproef tegenover 26 % in realiteit volgens de laatste cijfers van STATBEL. Over de politieke ambities van deze collega’s zal ik niet uitweiden, ze zijn jong en verdienen alle aandacht en kansen. Ik wil verwijzen naar de oudere politici die van stal gehaald worden met Willy Claes en Louis Tobback voorop. Met hun 85 overstijgen ze Joe Biden (81) en Trump (77), alleen Francisus is met zijn 87 als politiek soeverein vorst van Vatikaanstad wat ouder…

Zijn ze te oud? Moet ze stoppen of mogen ze niet herbeginnen? En vanaf welke leeftijd gaan we ze een cognitieve test laten afleggen? In de steekproef vindt 38% van de respondenten dat artsen vanaf een bepaalde leeftijd (de 65jarige pensioenleeftijd, of toch die 70?) moeten worden ‘onderworpen aan een beoordeling van hun fysieke en intellectuele vaardigheden’. Artsen jonger dan 60 jaar (47%) en artsen die in ziekenhuizen werken (49%) zijn het vaker eens met dit idee, in tegenstelling tot degenen die alleen werken (29%). Meer Franstalige respondenten (43%) zijn voorstander van beoordeling van de vaardigheden dan Nederlandstalige (32%).

Mieke Vogels van Groen is 69 en tot op heden politiek actief als voorzitter van Groen-plus (>55). Zij zal de Antwerpse Kamerlijst duwen. Jan Peumans is 71 en duwt de Limburgse NVA lijst. Elio Di Rupo (III) is 72 en zal de Europese lijst trekken. Xi Jinping is 70 en liet in 2018 de maximumtermijn voor het presidentschap in 2018 afschaffen, waardoor hij president voor het leven kan zijn. Poetin is 71 en wil in 2024 opnieuw ‘democratisch’ verkozen worden. Collega Pedro Brugada is ook van 1952 en mocht als grote uitzondering tot september dit jaar blijven werken in het Universitair Ziekenhuis van Brussel. Hij moet zichzelf heruitvinden vertelt hij in dezelfde digitale HLN krant van17 december. Voor zover ik weet zal hij zich niet meer verkiesbaar stellen voor de open-VLD maar hij raadt iedereen aan om met een 15 jaar jongere vrouw te (her)trouwen. Collega Willem Distelmans daarentegen mag zich als 71jarige in datzelfde UZ Brussel ‘professor’ blijven noemen. Hij is dan ook de enige die kan instaan voor het levenseinde. Alleen Jean-Luc Dehaene doet beter, hij laat zich vereeuwigen in de CD&V.

Als ik slaag voor mijn oogtest, waar mijn oogarts niet aan twijfelt (ik zal zelfs beter zien dan voorheen!) blijf ik zeker werken tot mijn 70 zolang men mij nodig heeft. Nadien leg ik met plezier een cognitieve en vaardigheidstest af. Ondertussen blijf ik politiek actief, niet partijpolitiek, dat beperk ik tot bewust stemgedrag en dat betekent in 2024 op een en dezelfde lijst een voorkeurstem op jongere geëngageerde politici en principieel op een representatieve oudere politicus/a, al dan niet een arts van 70plus.

©mediquality.net

Quand ou pourquoi les gens devraient-ils cesser de travailler, et les médecins en particulier ?

GAND 19/12 – MediQuality a réalisé une enquête en ligne sur l’âge auquel les médecins devraient arrêter leur activité. Dans un contexte de pénurie de la profession, les médecins peuvent être tentés de prolonger leur période d’exercice, et l’objectif de l’étude est de connaître l’avis des médecins sur cette prolongation”, lis-je dans la méthodologie et la description de l’échantillon intitulé : “L’impact de l’âge d’un médecin sur son exercice/ ‘De impact van de leeftijd van de arts op zijn praktijk/.

Je ne veux pas faire de remarque sur le langage utilisé par les médecins hommes et leur pratique, avec une différence de nuance néerlandais-français dans le titre, mais ce sont surtout des médecins hommes (67%) âgés de 55 ans et plus (86%) qui ont répondu à l’enquête. La société de recherche neutre Incidence 360° Market Rearsch solutions conclut à juste titre qu'”une repondération n’a pas pu être effectuée en raison d’un écart trop important entre les chiffres de l’échantillon et la réalité (l’échantillon est relativement vieux)”. L’âge élevé de nos médecins est problématique pour l’avenir mais la réalité ne montre heureusement qu’un taux de 35%. C’est un phénomène connu et un piège que les échantillons (en ligne) soient principalement remplis par des personnes qui se sentent impliquées. Étant donné que cette étude examine l’impact de l’âge sur l’arrêt/la prolongation de la période d’exercice, il n’est pas surprenant que ce soit principalement ce groupe d’hommes médecins plus âgés qui se sentent impliqués. Nous ne pouvons pas dire si ce groupe lit principalement mediquality en ligne. Il s’agit toutefois du groupe qui travaille encore principalement en solo (46%), qui pense que le risque d’erreurs médicales n’augmente pas et qui a une grande confiance dans la capacité d’adaptation avec l’âge. L’augmentation du risque et de la capacité d’adaptation sont précisément les aspects que les Américains veulent vérifier par des tests cognitifs qu’ils veulent rendre obligatoires pour les médecins de plus de 70 ans dans certains hôpitaux. Faut-il obliger les médecins âgés à passer des tests cognitifs pour conserver leur emploi ? C’est la question que pose Medscape dans l’article “84-Year-Old MD Contests Employer’s Mandatory Cognitive Tests for Older Docs” et qui a suscité cette enquête en Belgique.

Lorsque le responsable éditorial Web m’a demandé de commenter les résultats, je venais d’être opéré d’une cataracte brune qui m’avait plongé dans une lumière diffuse. Ce type de cataracte n’est pas immédiatement lié à l’âge, m’a assuré spontanément l’ophtalmologue. Je n’avais que 69 ans ! Mon confrère ophtalmologue, âgé d’un an de plus, ne voulait pas m’opérer lui-même par manque d’expérience des nouvelles techniques et m’avait adressé à un collègue plus jeune et professeur spécialisé en “chirurgie de la cornée et du segment antérieur”. L’approche interdisciplinaire m’a tout de suite frappé, tout comme la jeunesse de l’équipe qui contrastait avec l’âge apparemment avancé des patients. J’étais entre deux âges.

Mon collègue Wouter Van den Abeele, qui a fait un commentaire fascinant dans le journal (numérique) Het laatste Nieuws du 17 décembre, appartient, avec ses 50 ans, au groupe des 13 % de jeunes de l’échantillon. Il est de sexe masculin et travaille en solo. Son collègue Yannis Bakhouche, qui fournit des commentaires sur la plateforme en ligne mediquality, a 32 ans. Il est représenté à 1% dans l’échantillon contre 26% en réalité selon les derniers chiffres STATBEL. Je ne m’attarderai pas sur les ambitions politiques de ces collègues, ils sont jeunes et méritent toute l’attention et toutes les opportunités. Je veux parler des hommes politiques plus âgés qui sortent de l’écurie, Willy Claes et Louis Tobback en tête. À 85 ans, ils dépassent Joe Biden (81 ans) et Trump (77 ans), seul Le Pape François est un peu plus âgé, à 87 ans…

Sont-ils trop vieux ? Doivent-ils s’arrêter ou ne doivent-ils pas être autorisés à poursuivre leur activité ? Et à partir de quel âge leur fera-t-on passer un test cognitif ? Dans l’échantillon, 38% des personnes interrogées pensent que les médecins devraient être “soumis à une évaluation de leurs aptitudes physiques et intellectuelles” à partir d’un certain âge (les 65 ans, ou les 70 ans ?). Les médecins de moins de 60 ans (47%) et ceux qui travaillent dans les hôpitaux (49%) sont plus nombreux à être d’accord avec cette idée, contrairement à ceux qui travaillent seuls (29%). Les francophones (43 %) sont plus nombreux que les néerlandophones (32 %) à être favorables à l’évaluation des compétences.

Mieke Vogels, de Groen, a 69 ans et est jusqu’à présent politiquement active en tant que présidente de Groen-plus (>55). Elle mènera la liste parlementaire d’Anvers. Jan Peumans a 71 ans et se trouve sur la liste de la NVA du Limbourg. Elio Di Rupo (III) a 72 ans et mènera la liste européenne. Xi Jinping a 70 ans et a vu la durée maximale du mandat présidentiel abolie en 2018, ce qui lui permet d’être président à vie. Poutine a 71 ans et souhaite être réélu “démocratiquement” en 2024. Son collègue Pedro Brugada est né lui aussi en 1952 et, à titre d’exception, il a été autorisé à continuer à travailler à l’hôpital universitaire de Bruxelles jusqu’en septembre de cette année. Il doit se réinventer, déclare-t-il au journal numérique HLN du 17 décembre. Pour autant que je sache, il ne se présentera plus aux élections de l’open-VLD, mais il conseille à tout le monde de se (re)marier avec une femme de 15 ans plus jeune. Son collègue Willem Distelmans, quant à lui, peut continuer à se faire appeler “professeur” à la même UZ Brussel en tant que personne âgée de 71 ans. Il est donc le seul à pouvoir se porter garant de la fin de vie. Seul Jean-Luc Dehaene fait mieux, en se faisant immortaliser dans le CD&V.

Si je réussis mon examen de vue, ce dont mon ophtalmologue ne doute pas (je verrai même mieux qu’avant !), je continuerai certainement à travailler jusqu’à 70 ans, tant qu’on aura besoin de moi. Ensuite, je me soumettrai volontiers à des tests cognitifs et de compétences. Entre-temps, je reste politiquement actif, sans être membre d’un parti, ce qui se limite à un vote conscient, c’est-à-dire un vote préférentiel en 2024 pour les jeunes politiciens engagés et fondamentalement pour un politicien plus âgé représentatif, qu’il s’agisse d’un médecin de plus de 70 ans ou non.

Dr. Marc Cosyns • Mediquality

  /  

0 REACTIES

LAAT HIER EEN REACTIE NA
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.