Artsen Voor Vrede (opinie) -Lendemain de Noël: “Paix sur la terre… avec les médecins de bonne volonté” (opinion)

26 december 2019    

26 december 2019
Artsen Voor Vrede (opinie)

Het einde van een jaar met zijn vredeswensen al dan niet verpakt in bomen, kerststallen, zonnewendes of andere rituelen maakt me altijd een beetje melancholisch, weemoedig terugblikkend naar een verleden…
In 1965 publiceerde de Groningse hoogleraar polemologie Bert Röling in het artsenblad Soteria een artikel waarin hij zich afvroeg waar de stem van de artsen bleef in de discussie over oorlog en vrede. Het leidde tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie eind 1969, 50 jaar geleden dus. De NVMP wou en wil nog steeds een bijdrage leveren aan de preventie van oorlog en aan de totstandkoming van vrede in de wereld: ‘In de gezondheidszorg trachten wij ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen. Zowel de directe als de indirecte gevolgen van oorlog op welzijn en gezondheid zijn zeer groot. Dat is de drijfveer voor de NVMP om oorlog(sleed) te voorkomen en vrede te bevorderen. Zij doet dit door te streven naar een kernwapenvrije wereld, en te investeren in conflicthantering en onderwijs in gezondheidszorg en vredesvraagstukken. Internationaal groepeerden zich in 1980 verschillende landen tot International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). In België sloten de Medische Werkgroep tegen Atoomwapens (MWTA) en Association Médicale pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMPGN) zich aan bij deze groep. Professor Maurice Errera (ULB) en wijlen Ghislaine Vankeerberghen waren de stichtende leden in Wallonië. Wijlen collega Jef De Loof was de drijvende kracht in Vlaanderen. Hij schreef in 1982 met zijn dochter Mieke En niemand hoort je huilen, over de gevolgen van een kernoorlog. Het boekje heeft nog altijd een speciale plaats in mijn bibliotheek. Zijn persoonlijke opdracht voor mij luidde: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we via dialoog de vrede kunnen bekomen en bewaren. Wij als collega’s, Vlamingen en Walen, moeten het voortouw nemen! Dank voor je vredesinzet’. In 1981 zou ik mijn burgerdienst gestart zijn, maar het feit dat twee broers hun legerdienst hadden beëindigd ontsloeg mij dat jaar van actieve dienstweigering. Ik draag nog altijd het speldje op mijn zomer- en wintervest, het logo met het gebroken geweer, van War Resisters’ International (WRI), de wereldwijde organisatie voor vrede en dienstweigering, ontstaan in 1921. Collega’s afgestudeerd na 1994 weten noch beseffen wat burgerdienst als dienstweigering betekent.
De grootste betoging ooit in België, de anti-rakettenbetoging voor de vrede/ manifestation contre le déploiement des armes nucléaires, in 1983 is van een nog langer verleden. Collega Jef en Maurice en Ghislaine waren erbij in 1985, in Stockholm, voor de Nobelprijs voor de vrede toegekend aan de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) de wereldwijde organisatie van artsen in meer dan 60 landen. Vrede is een gezondheidszorg. In 2013 was Jef nog op de ‘Time to Go’-manifestatie tegen kernwapens in het Jubelpark in Brussel. Daarin riepen tientallen organisaties, op initiatief van Pax Christi Vlaanderen, Vrede en Vredesactie, de Belgische overheid op om de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel weg te halen. In 2016 schreef hij als arts, samen met 200 collega’s en zorgverleners, een open brief aan de Belgische regering met de oproep om deel te nemen aan de VN-onderhandelingen voor een verbodsverdrag tegen kernwapens. Uitgerekend op de dag van zijn overlijden 7 juli 2017 aanvaardden de Verenigde Naties in New York een historisch verdrag dat het gebruik, het dreigen met gebruik, de ontwikkeling, het testen, de aanmaak, de verwerving, het bezit, de opslag en transfer van kernwapens verbiedt. Op 5 maart 2020 zal het 50 jaar geleden zijn dat het Non-proliferatieverdrag, inzake de niet-verspreiding van kernwapens, in werking trad. Het is een ideale gelegenheid om het thema weer hoog op de agenda te plaatsen. Op 26 november was er een voorproefje in Den Haag, een dringend Peace Appeal . ‘We, physicians for peace (NVMP-Artsen en Artsen Voor Vrede Vlaanderen – sinds 2017 gefusioneerd), are deeply worried about the unacceptable risks of nuclear weapons for the global health and well-being. So it is our medical duty to raise our voice’, twitterde men de wereld in. Ik mocht erbij zijn in het Vredespaleis, met een dubbel gevoel. Enerzijds triest te horen over een wereld waarin de totale militaire uitgaven jaarlijks 1,9 biljoen dollar bedragen, over een wereld waarin de vijf grootste wapenexporteurs samen – de VS, Rusland, Frankrijk, Duitsland en China – 75 procent van de wereldwapenhandel in handen hebben, over een wereld waarin nog ongeveer 14.000 kernkoppen staan, over een land in die wereld waar al vijftig jaar lang massavernietigingswapens in Kleine Brogel liggen die elk tien keer krachtiger zijn dan de atoombom die in 1945 Hiroshima vernietigde…. Anderzijds opgelucht te horen dat artsen wereldwijd opnieuw van zich laten horen en actie willen ondernemen. Weg van oorlog en investeren in maatschappelijk welzijn, in gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, klimaatmaatregelen, sociale zekerheid, in de plaats van in gevechtsvliegtuigen of allesvernietigende kernbommen! Hoop doet leven in deze dagen van vredeswensen, als een kwestie van rechtvaardigheid zoals collega Ira Helfand, co-voozitter van het IPPNW, benadrukte bij de start van de Global Peace March Jai Jagat/ One planet, all people. Duizenden mensen nemen sinds 2 oktober 2019 deel aan een wereldmars voor vrede vanuit New Dehli, de rustplaats van Mahatma Gandhi naar Genève voor de Internationale dag van de vrede op 21 september 2020. Vanuit verschillende Europese steden zullen ook marsen vertrekken in het voorjaar 2020 naar Genève met artsen voorop, u ook? Als nieuwjaarswens een uitdaging om mee te stappen, om alle kernwapens te bannen, geweldloze conflicthantering te bevorderen en om duurzame gezondheids-en ontwikkelingsdoelen te bereiken.
Het einde van een jaar met zijn vredeswensen al dan niet verpakt in bomen, kerststallen, zonnewendes of andere rituelen maakt me dan toch nog hoopvol voor de toekomst van ons allen, artsen voorop voor de vrede.

Dit blogbericht verscheen in MediQuality onder de titel: artsen voor vrede/ Lendemain de Noël: “Paix sur la terre… avec les médecins de bonne volonté”

Https://www.mediquality.net/nl/web/MediQuality/-/artsen-voor-vrede-opinie-

Lendemain de Noël: “Paix sur la terre… avec les médecins de bonne volonté” (opinion)

BRUXELLES 26/12 – “Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté”, fait dire Saint Luc à un ange annonciateur de la bonne nouvelle de la Nativité. Devenue message de Noël par excellence, cette petite phrase vaut bien au-delà des religions, et cette période est bien propice aux messages de paix venant de tous horizons. Une belle occasion pour reprendre dans nos colonnes le message de paix que nous adresse Marc Cosyns en retraçant l’engagement fervent de Artsen voor Vrede (Médecins pour la Paix) qu’il admire beaucoup. Un message qui nous rappelle que la paix, c’est aussi un combat, fait d’espoir et de volonté. Et que le médecin y a aussi un rôle à jouer…
La fin d’une année, avec ses vœux de paix – emballés ou non dans des sapins, crèches, fleurs ou autres rituels – me rend toujours un peu mélancolique, avec un goût de nostalgie pour le passé… En 1965, le professeur de polémologie de Groningue Bert Röling publiait, dans la revue médicale Soteria, un article dans lequel il se demandait où était la voix des médecins dans le débat sur la guerre et la paix. Cela a conduit à la fondation de l’Association néerlandaise de polémologie médicale (Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie, NVMP) à la fin de l’année 1969, c’est-à-dire il y a 50 ans. La NVMP voulait et entend toujours contribuer à la prévention de la guerre et à l’établissement de la paix dans le monde : « Dans le domaine des soins de santé, nous essayons de lutter contre les maladies et de promouvoir la santé. Les conséquences directes et indirectes de la guerre sur le bien-être et la santé sont très importantes. C’est ce qui motive la NVMP à prévenir (les préjudices de) la guerre et à promouvoir la paix. Elle le fait en s’efforçant d’instaurer un monde sans armes nucléaires et en investissant dans la gestion des conflits et l’éducation en matière de soins de santé et de paix ». En Belgique, le Groupe de travail médical contre les armes nucléaires (Medische Werkgroep tegen Atoomwapens, MWTA) a rejoint la NVMP et ensemble, ils agissent en tant que Médecins pour la Paix (Artsen voor Vrede). Notre regretté confrère Jef De Loof en était le moteur. En 1982, il écrivit, avec sa fille Mieke, En niemand hoort je huilen (Et personne ne t’entend pleurer), un ouvrage sur les conséquences d’une guerre nucléaire. Ce livre occupe, aujourd’hui encore, une place particulière dans ma bibliothèque. Son message personnel résonne en moi : « Je suis convaincu que nous pouvons atteindre et maintenir la paix par le dialogue. Nous tous, en tant que collègues, Flamands et Wallons, nous devons prendre les devants ! Merci pour votre effort de paix ». J’aurais dû entamer mon service civil en 1981, mais le fait que deux de mes frères avaient terminé leur service militaire m’a empêché, cette année-là, d’être activement objecteur de conscience. J’en porte toujours l’épingle sur ma veste – d’été et d’hiver -, le logo au fusil cassé, de la War Resisters’ International (WRI), l’organisation mondiale pour la paix et l’objection de conscience fondée en 1921. Les collègues diplômés après 1994 ne savent ni ne réalisent ce que signifie le service civil en tant qu’objecteur de conscience. La plus grande manifestation jamais organisée en Belgique, la manifestation antimissiles pour la paix de 1983, semble encore plus lointaine. Notre confrère Jef était présent à Stockholm, en 1985, pour le Prix Nobel de la Paix décerné à l’International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), organisation mondiale de médecins active dans plus de 60 pays. La paix fait partie des soins de santé. En 2013, il était également là pour « Time to Go », la manifestation contre les armes nucléaires organisée au Cinquantenaire, à Bruxelles. Ce jour-là, des dizaines d’organisations ont demandé aux autorités belges de retirer les armes nucléaires américaines de Kleine Brogel. En 2016, il écrivit, en tant que médecin, une lettre ouverte au gouvernement belge, aux côtés de 200 confrères et prestataires de soins, pour demander de participer aux négociations de l’ONU en vue d’un traité d’interdiction des armes nucléaires. Le jour même de sa mort, le 7 juillet 2017, les Nations Unies ont accepté à New York un traité historique interdisant l’utilisation, la menace d’utilisation, la mise au point, les essais, la production, l’acquisition, la possession, le stockage et le transfert d’armes nucléaires. Le 5 mars 2020, 50 ans se seront écoulés depuis l’entrée en vigueur du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. C’est l’occasion idéale de remettre le sujet à l’ordre du jour. Le 26 novembre, il y en a eu un avant-goût à La Haye, avec un appel urgent à la paix. « Nous, médecins pour la paix (NVMP-Artsen Voor Vrede), sommes profondément préoccupés par les risques inacceptables des armes nucléaires pour la santé et le bien-être dans le monde. Il est donc de notre devoir médical d’élever notre voix, » a-t-on twitté aux quatre coins du monde. J’étais présent, ce jour-là, au Palais de la Paix, avec un double sentiment. D’une part, de la tristesse d’entendre parler d’un monde où les dépenses militaires totales s’élèvent à 1,9 milliard de dollars par an, d’un monde où les cinq plus grands exportateurs d’armes réunis – les États-Unis, la Russie, la France, l’Allemagne et la Chine – contrôlent 75% du commerce mondial des armes, d’un monde où il y a encore environ 14.000 têtes nucléaires, d’un pays dans ce monde où, depuis cinquante ans, des armes de destruction massive gisent toujours à Kleine Brogel, chacune dix fois plus puissante que la bombe atomique qui détruisit Hiroshima en 1945… Et d’autre part, du soulagement d’entendre que les médecins du monde entier se font à nouveau entendre et veulent agir. C’en est assez de la guerre, investissez dans le bien-être social, les soins de santé, l’éducation, la culture, les mesures climatiques, la sécurité
sociale, au lieu d’investir dans des avions de chasse ou dans toutes ces bombes nucléaires destructrices ! L’espoir fait vivre en ces jours de vœux de paix, telle une question de justice comme le soulignait Ira Helfand, co-président de l’IPPNW, au début de la Marche mondiale pour la paix Jai Jagat/ One planet, all people. Depuis le 2 octobre 2019, des milliers de personnes participent à une marche mondiale pour la paix, depuis New Dehli, lieu de repos du Mahatma Gandhi, jusqu’à Genève pour la Journée internationale de la paix du 21 septembre 2020. Au printemps 2020, des marches partiront également de plusieurs villes européennes pour converger vers Genève, médecins en tête. Y participerez-vous aussi ? Comme un vœu de Nouvel An, il y a un défi à relever pour s’engager, pour interdire toutes les armes nucléaires, promouvoir la gestion non violente des conflits et atteindre des objectifs de santé et de développement durables.
La fin d’une année avec ses vœux de paix, enveloppés ou non dans des arbres, des crèches, des solstices ou d’autres rituels, me rend optimiste pour notre avenir à tous, médecins en tête pour la paix.

  /  

0 REACTIES

LAAT HIER EEN REACTIE NA
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.